آدرس دفتر مرکزی: تهران – جاجرود
ابتدای خرمدشت – ۲۰ متری دوم غربی – انتهای خیابان پلاک ۱۲۹,۱۲۷

تلفن:5—02176218992

ایمیل: datam.irco@gmail.com

فرم تماس با ما