برآورد هزینه اولیه تولید بلوک بتن سبک NAAC ظرفیت تولید ماهیانه
تعداد شرح
100 ظرفيت ماشين‌آلات در دو شیفت کاری (متر مكعب )
24 تعداد روز كاری مفيد در ماه
2400 ظرفيت توليد ماهيانه (متر مكعب )
سرمایه‌گذاری مورد نیاز
3,850,000,000 ماشين‌آلات اصلی با نصب و راه‌اندازی و آموزش پرسنل
600,000,000 اجاره زمين ، سالن توليد ، انبار محصول ،ساختمان اداری
(1500 مترمربع)
200,000,000 انشعاب برق ، گاز ، آب ، تلفن
400,000,000 ماشين‌آلات كمكی
5,050,000,000 مبلغ کل (ريال)
هزينه‌های حقوق ( یک ماه )
مبلغ (ريال) تعداد حقوق ماهانه (ريال) (شامل كليه هزينه‌ها) سمت
20,000,000 1 20,000,000 مدير كارخانه
33,000,000 3 11,000,000 حسابدار ،منشی ، نگهبان
12,000,000 1 12,000,000 سرپرست كارگاه
100,000,000 10 10,000,000 كارگر ساده برای دو شیفت کاری
45,000,000 15 3,000,000 بیمه
مخارج مواد اولیه جهت توليد 1 مترمكعب بلوك بتن سبک گازی
مبلغ (ريال) قيمت واحد (ريال) ميزان (كيلوگرم) شرح
450,000 1,500 300 سیمان
42,000 120 350 ماسه
75,000 150,000 0.5 پودر آلومینیوم
20,000 20,000 1 سایر مواد افزودنی
20,000 20,000 آب +انرژی + روغن قالب
20,000 هزينه استهلاك و تعميرات 5 درصد
627,000 جمع کل (ریال)
هزینه‌های متغیر در ماه
میزان شرح
24 تعداد روز كاری در يك ماه
100 ظرفيت ماشين‌آلات در دو شیفت کاری (متر مكعب)
692,000 مخارج مواد اولیه جهت توليد 1 مترمكعب بلوك بتن سبك گازی
1,660,800,000 هزينه مواد اوليه يك ماه (ريال)
كليه هزينه‌های توليد ماهيانه
مبلغ(ریال) شرح
1,660,800,000 هزينه مواد اوليه يك ماه
210,000,000 هزينه‌های حقوق یک ماه
1,870,800,000 جمع هزينه‌های توليد يك ماه
قيمت تمام شده يك متر مكعب = ظرفيت توليد ماهيانه / كليه هزينه‌های توليد ماهيانه
میزان شرح
1,870,800,000 كليه هزينه‌های توليد ماهيانه (ريال)
2,400 ظرفيت توليد ماهيانه (متر مكعب)
779,500 قيمت تمام شده هر متر مكعب (ريال)
 ميزان سود / قيمت فروش بلوک بتن سبک گازی: 1,200,000 ريال
شرح
34,560,000,000 فروش ساليانه(ريال)
22,449,600,000 هزينه توليد ساليانه(ريال)
12,110,400,000 سود ناخالص ساليانه(ريال)
دوره بازگشت سرمايه = ميزان كل سود / سرمايه
میزان شرح
5,050,000,000 كل سرمايه‌گذاري (ريال)
1,009,200,000 سود ماهيانه (ريال)
5 دوره بازگشت سرمايه
0/5 (0 Reviews)